Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskab

Det uhyggelige, anmeldelse

Farvel og tak
Kalender for 2016
tidl. foredrag
Om foredragsholderne
Tekster
Freud og hans v�rk
Videoer
Links
Om os

Hjemligt og uhyggeligt

Sigmund Freud: Det uhyggelige. Oversat af Hans Christian Fink. Efterskrift af Nils Otto Steen og Steen Visholm. 119 s., 198 kr. Forlaget politisk revy.

af Christian Braad Thomsen

Det tyske begreb "das Unheimliche" lader sig vanskeligt overs�tte til dansk med dets fulde associationsv�rdi i behold. If�lge ordbogen betyder det "det uhyggelige", men dermed g�r vi glip af den s�rlige pointe, at det uhyggelige p� tysk er identisk med "det u-hjemlige" i mods�tning til "det hjemlige". Det uhyggelige er alts� det fremmede, dvs. det, man ikke er fortrolig med.
Men s� enkelt er det alligevel ikke. "Heimlich", som jo er det modsatte af "unheimlich", kan nemlig ogs� i visse sammenh�nge betyde "uhyggelig". Det er her, Sigmund Freuds interesse for "das Unheimliche" tager sit udgangspunkt. Freud har engang skrevet en artikel om, at p� de �ldste sprog havde man samme ord for f�lelser, som er hinandens mods�tninger, og det interesserede ham meget, fordi han havde konstateret noget tilsvarende, n�r han fors�gte at tyde dr�mme. Nu havde han alts� ogs� et tysk ord, som bet�d b�de "hyggeligt" og "uhyggeligt".
At det hjemlige og fortrolige tillige kan v�re uhyggeligt kr�ver en fortolkning. P� det sproglige plan h�nger glidningen sammen med, at "heimlich" jo ikke blot betyder "hjemlig", men ogs� "hemmelig" - og det hemmelige bliver nemt uhyggeligt. Ud fra en psykoanalytisk betragtning understreger Freud, at det uhyggelige strengt taget ikke er noget nyt eller fremmed, men noget, som sj�lelivet fra f�rste f�rd har v�ret fortrolig med, men som er blevet fortr�ngt og dermed er blevet fremmedgjort. Det virkeligt uhyggelige er det fortr�ngtes tilbagevenden, hvadenten det fortr�ngte nu stammer fra individets barndom i form af traumer eller fra menneskets urtid i form af animisme.
For at eksemplificerer foretager Freud nu en analyse af E.T.A.Hoffmanns fort�lling Sandmanden, og den er et godt eksempel p�, hvordan en psykoanalytisk tilgang til et kunstv�rk kan udvide forst�elsen og bringe dulgte sammenh�nge for dagen, ikke mindst forbindelsen mellem uhygge og kastrationsangst. Men n�r nu politisk revy prisv�rdigt udgiver Freuds analyse, havde det dog v�ret logisk, om forlaget havde udvidet det lille skrift med Sandmanden, s� de to fortr�ffelige tekster kunne st� og belyse hinanden.
I et underholdende efterord causerer psykologen Steen Visholm i sit s�rlige dead pan tonefald om, hvordan "das Unheimliche" har skiftet karakter i dag. Den hjemlige atmosf�re er blevet uhyggelig p� en helt anden m�de, end Freud kunne forudse. I stedet for at v�re arnested for det fortr�ngtes tilbagevenden er selve begrebet "hjem" nu anf�gtet i dets kerne ved de elektroniske mediers mellemkomst: vi spiser middag i familiens sk�d, mens vi samtidig bliver delagtiggjort i diverse massakrer i udkanten af vores horisont. Det er i den beskyttede private sf�re, at vi har t�ttest adgang til den gru, der sker omkring os. P� denne m�de "er hjemmet blevet unheimlich i en ny betydning af ordet".
P� et enkelt punkt synes jeg, Visholm g�r Freud uret, nemlig n�r han bebrejder ham, at hans uhyggeteori n�rmest er en hyggeteori, fordi den p� forh�nd udelukker, at f�lelsen af uhygge "kan v�re forankret i en uhyggelig realitet". Visholm mener, at Freud opfatter angst som udtryk for uvidenhed om enten det ubevidste eller om naturens sammenh�nge og lovm�ssigheder.
Det er nu ikke tilf�ldet. Freud mente f.eks. ogs�, at visse former for angst er velbegrundede og kan advare os om konkrete farer. P� sin karakteristisk understatede facon bebrejder Freud sig selv, at han desv�rre er ret uimodtagelig over for begrebet uhygge, hvilket er en noget selvbevidst m�de at sige p�, at han har styr p� sine fortr�ngninger og har udryddet sine sidste rester af overtro. Men n�r han slappede af fra udforskningen af sindets afgrunde og p� sine bjergvandringer stirrede ned i anderledes konkrete afgrunde, kunne ogs� Freud f�le en berettiget angst for at snuble.
CHR. BRAAD THOMSEN

Det Danske Sigmund Freud Selskab
co. Psykoanalytisk Klinik
Kl�verbladsgade 18, 2500 Valby
 

webmaster: bp