Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskab

Freud bibliografi
Farvel og tak
Kalender for 2016
tidl. foredrag
Om foredragsholderne
Tekster
Freud og hans v�rk
Videoer
Links
Om os

 

Danske Sigmund Freud overs�ttelser

Udarbejdet af Ole Andkj�r Olsen, 2006

 

Det f�lgende er en s� vidt muligt komplet bibliografi over Sigmund Freuds skrifter i dansk overs�ttelse.

 

I Bibliografi 1 er disse overs�ttelser samlet i en kronologisk liste, og titlerne er markeret med fede typer. �rstallet ved hver titel angiver som hovedregel udgivelsestidspunktet for den f�rste udgave p� tysk; undtagelser fra reglen er enkelte tilf�lde, hvor en engelsk overs�ttelse er kommet f�r den tyske original. N�r affattelsestidspunktet er et andet end udgivelsestidspunktet, er dette anf�rt bagefter i kantet parentes. Kendebogstaverne angiver udgivelsernes kronologi inden for det enkelte �r. Oversprungne bogstaver henviser til titler, der ikke er oversat til dansk. Kursiverede titler angiver, at f�rsteudgaven var en selvst�ndig bog, mens ikke kursiverede titler angiver, at teksten oprindelig indgik i tidsskrifter, antologier o.l.

Det anvendte klassifikationssystem stammer fra den internationalt anerkendte katalogisering af Freuds skrifter, der oprindelig blev udarbejdet af udgiverne af den engelske Standard Edition af Freuds samlede skrifter (1953-74), men som herefter l�bende er blevet revideret af en international komit�. Den senest opdaterede udgave findes i Freud-Bibliographie mit Werkkonkordanz (Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1999). Den g�r det muligt at bestemme enhver Freud-tekst alene ved hj�lp af �rstal og kendebogstav. Den komplette bibliografi (som den s� ud p� udgivelsestidspunkterne) findes p� dansk i Sigmund Freud: Metapsykologi 1-2 (K�benhavn: Hans Reitzels Forlag, 1975-76, 2. udgave 1983) samt Ole Andkj�r Olsen og Simo K�ppe: Freuds psykoanalyse (K�benhavn: Gyldendal, 1981 og flere senere). Ved de titler, der siden bibliografiens fremkomst har f�et nye katologiseringsnumre, er de tidligere numre anf�rt til sidst.

Medtaget i listen er ud over b�ger og artikler uddrag af brevsamlinger, men her anf�res blot modtagernes navne, for s� vidt som de tyske originaludgavers titler ikke er oversat til dansk. Udeladt fra listen er overs�ttelser af kortere tekstuddrag og kortere uddrag af brevsamlinger samt forord, efterskrifter og tilf�jelser m.m., der har f�et deres eget katalogiseringsnummer i den internationale bibliografi, fordi de er tilf�jet efter originaludgaven; f.eks. optager senere forord og tilf�jelser til Die Traumdeutung (Freud 1900a) 12 numre, som det ville sl�re overblikket at anf�re her, uanset at de tekstsekvenser, der refereres til, er medtaget i den danske overs�ttelse af dette v�rk.

I Bibliografi 2 er samlet de danske udgivelser, der indeholder Freuds skrifter. Navne og eventuelle kendebogstaver er skrevet med VERSALER, hvorved det signaleres, at de ikke h�rer med til det ovenn�vnte klassifikationssystem. �rstal henviser til det seneste oplag af den seneste udgave, og alle sidetal - s�vel som sidehenvisninger i antologien som helhed - g�lder disse. Det er disse udgivelser, der - i hvert fald for en dels vedkommende - kan k�bes i boghandelen. Der ses bort fra enkeltst�ende nyoptryk i antologier o.l., selv om de i visse tilf�lde kan v�re kommet senere. Der anf�res udgavens og oplagets nummer, dog ikke n�r det drejer sig om 1. udgave eller 1. oplag. Tidligere overs�ttelser samt tidligere udgaver og oplag af de samme overs�ttelser er ikke registreret.

De to bibliografier h�nger sammen p� den m�de, at man fra enhver Freud-tekst i Bibliografi 1 kan finde den udgivelse i Bibliografi 2, hvor teksten senest er trykt, og hvortil sidehenvisningerne g�lder, mens man i Bibliografi 2 kan finde oplysninger om alle Freud-tekster i den p�g�ldende udgivelse samt om forlag, udgivere og overs�ttere m.m. Fra Freud 1915c (artiklen ADrifter og driftssk�bner@) i Bibliografi 1 henvises s�ledes til FREUD 1983A (artikelsamlingen Metapsykologi 1) i Bibliografi 2.

 


Bibliografi 1

Danske Freud-overs�ttelser efter oprindeligt udgivelses�rBibliografi 1: Danske Freud- overs�ttelser efter oprindeligt udgivelses�rBibliografi 1: Danske Freud‑ overs�ttelser efter oprindeligt udgivelses�r

 

1890a Psykisk behandling (sj�lebehandling). IN: FREUD 1992A (s. 33-51). Tidligere placeret som 1905b.

1896c Om hysteriets �tiologi. IN: MASSON 1984 (s. 199-221).

1900a [1899] Dr�mmetydning.  IN: FREUD 1988 (515 sider).

1901a Om dr�mmen. IN: FREUD 1992B (s. 59-110).

1901b Hverdagslivets Psykopatologi. IN: FREUD 1993 (221 sider).

1904a [1903] Den Freud'ske psykoanalytiske metode. IN: FREUD 1992A (s. 53-60).

1905a [1904] Om psykoterapi. IN: FREUD 1992A (s. 61-72).

1905d Tre afhandlinger om seksualteori. IN: FREUD 1985 (s. 39-135).

1905e [1901] Dora. Brudstykke af en hysterianalyse. IN: FREUD 1984A (s. 21-116).

1908c Om infantile seksualteorier. IN: FREUD 1985 (s. 137-50).

1908e Digteren og fantasierne. IN: DINES JOHANSEN 1977 (s. 21-31).

1909b Lille Hans. Analyse af en fem�rig drengs fobi. IN: FREUD 1983C (s. 21-134).

1909c [1908] Neurotikerens familieroman. IN: ANDKJ�R OLSEN m.fl. 2006 (s. 68-70).

1909d Rottemanden. Bem�rkninger om et tilf�lde af tvangsneurose. IN: FREUD 1991 (s. 25-90).

1910a [1909] Om Psykoanalyse. IN: FREUD 1992B (s. 7-57).

1910c Leonardo - en barndomserindring hos Leonardo da Vinci. IN: FREUD 1990B (s. 11-94).

1910d De fremtidige chancer for den psykoanalytiske terapi. IN: FREUD 1992A (s. 73-83).

1910e Om urordenes modbetydning. IN: ANDKJ�R OLSEN m.fl. 2006 (s. 228-32).

1910h Om en s�rlig type af objektvalget hos manden. Bidrag til k�rlighedslivets psykologi I. IN: FREUD 1990C (s. 7-14).

1910k Om ’vild’ psykoanalyse. IN: FREUD 1992A (s. 85-92).

1911b Formuleringer om de to principper for psykiske processer. IN: FREUD 1983A (s. 57-69).

1911c [1910] Schreber. Psykoanalytiske bem�rkninger om et selvbiografisk beskrevet tilf�lde af paranoia (dementia paranoides). IN: FREUD 1990A (s. 19-80).

1911e H�ndteringen af dr�mmetydningen i psykoanalysen. IN: FREUD 1992A (s. 93-99).

1912b Om overf�ringens dynamik. IN: FREUD 1992A (s. 101-10).

1912d Om den mest almindelige devaluering i k�rlighedslivet. Bidrag til k�rlighedslivets psykologi II. IN: FREUD 1990C (s. 15-24).

1912e R�d til l�gen ved den psykoanalytiske behandling. IN: FREUD 1992A (s. 111-21).

1912g Bem�rkninger om begrebet det ubevidste i psykoanalysen. IN: FREUD 1983A (s. 71-82).

1912-13a Totem og tabu. Nogle overensstemmelser mellem sj�lelivet hos de vilde og hos neurotikerne. IN: FREUD 1983D (s. 9-135). Tidligere placeret som 1912-13.


1913c Om indledningen af behandlingen. IN: FREUD 1992A (s. 123-42)

1913f �skevalgsmotivet. IN: DINES JOHANSEN 1977 (s. 32-45).

1914a Om fausse reconnaissance (’d�j� racont�’) under det psykoanalytiske arbejde. IN: FREUD 1992A (s. 143-49).

1914c Om indf�relsen af begrebet narcissisme. IN: FREUD 1983A (s. 83-115).

1914g Erindren, gentagen og gennemarbejden. IN: FREUD 1992A (s. 151-60).

1915a [1914] Bem�rkninger om overf�ringsk�rligheden. IN: FREUD 1992A (s. 161-73)

1915c Drifter og driftssk�bner. IN: FREUD 1983A (s. 117-42).

1915d Fortr�ngningen. IN: FREUD 1983A (s. 143-59).

1915e Det ubevidste. IN: FREUD 1983A (s. 161-99).

1916-17a [1915-17] Forel�sninger til indf�ring i psykoanalysen. IN: FREUD 2004 (s. 5-358). Tidligere placeret som 1916-17.

1916-17e Om driftsoms�tninger, is�r analerotikkens. IN: FREUD 1985 (s. 151-58). Tidligere placeret som 1917c.

1916-17f  [1915] Metapsykologisk supplement til dr�mmel�ren. IN: FREUD 1983A (s. 201-17). Tidligere placeret som 1917d.

1916-17g [1915] Sorg og melankoli. IN: FREUD 1983A (s. 219-38). Tidligere placeret som 1917e.

1917a [1916] En vanskelighed ved psykoanalysen. IN: FREUD 2001 (s. 93-104).

1918a Jomfrueligheds-tabuet. Bidrag til k�rlighedslivets psykologi III. IN: FREUD 1990C (s. 25-38).

1918b [1914] Ulvemanden. Af en infantil neuroses historie. IN: FREUD 1984B (s. 23-121).

1919a [1918] Veje for den psykoanalytiske terapi. IN: FREUD 1992A (s. 175-84).

1919h Det uhyggelige. IN: FREUD 1998 (s. 13-56).

1920b Om den analytiske tekniks forhistorie. IN: FREUD 1992A (s. 185-89).

1920g Hinsides lystprincippet. IN: FREUD 1983B (s. 9-75).

192lc Massepsykologi og jeg-analyse. IN: FREUD 1983B (s. 77-152).

1923b Jeg'et og det'et. IN: FREUD 1983B (s. 153-202).

1923d [1922] En dj�vleneurose fra det 17. �rhundrede. IN: FREUD 1961 (s. 141-67).

1923e Den infantile genitalorganisation (En indf�jelse i seksualteorien). IN: FREUD 1985 (s. 159-65).

1924c Masochismens �konomiske problem. IN: DELAY m.fl. 2006 (s. 86-95).

1924d �dipus-kompleksets undergang. IN: FREUD 1985 (s. 167-73).

1925a [1924] Notits om 'den magiske blok'. IN: FREUD 1983B (s. 203-12).

1925h Ben�gtelsen. IN: FREUD 1983B (s. 213-23).

1925j Nogle psykiske f�lger af den anatomiske k�nsforskel. IN: FREUD 1985 (s. 175-85).

1927a Efterord til Sp�rgsm�let om l�gmandsanalysen (uddrag). IN: ANDKJ�R OLSEN m.fl. 2006 (s. 132-36).

1927c En illusions fremtid. IN: FREUD 1990C (s. 39-78).

1930a [1929] Kulturens byrde. IN: FREUD 1999 (s. 15-103).

1931b Om den kvindelige seksualitet. IN: FREUD 1985 (s. 187-203).

1933a [1932] Nye forel�sninger til indf�ring i psykoanalysen.  IN: FREUD 2004 (s. 359-496).

1933b [1932] Til Albert Einstein. IN: EINSTEIN m.fl. 2003 (s. 22-45).


1937c Den endelige og den uendelige analyse. IN: FREUD 1992A (s. 191-224).

1937d Konstruktioner i analysen. IN: FREUD 1992A (s. 225-37).

1939a [1934-38] Manden Moses og l�ren om �n Gud (uddrag). IN: FREUD 1969 (s. 13-71).

1940a [1938] Psykoanalysen i grundtr�k. IN: FREUD 2001 (s. 11-92).

1940c [1922] Medusa-hovedet. IN: FREUD 1985 (s. 163-64).

1940e [1938] Jeg-spaltningen i forsvarsprocessen. IN: BERTRAM m.fl. 1986 (s. 3-6).

1950c [1895] Udkast til en videnskabelig psykologi. IN FREUD 1980 (174 sider).

1955a [1907-8] Originaloptegnelser vedr�rende et tilf�lde af tvangsneurose (jvf. Freud 1909d). IN: FREUD 1991 (s. 91-150). Udgivelses�ret 1955 refererer til en ufuldst�ndig engelsk overs�ttelse; to komplette, men ikke helt identiske tyske versioner er udgivet i 1974 og 1985.

1960a [1873-1939] Uddrag af Freuds breve til diverse modtagere. IN: FREUD 1997A (s. 16-78) og FREUD 1997B (s. 71-162; inkluderet i denne sektion er desuden kortere uddrag fra en r�kke andre brevsamlinger).

1965a [1907-26] Uddrag af Freuds breve til Karl Abraham. IN: FREUD 1997B (s. 7-32).

1966a [1912-36] Uddrag af Freuds breve til Lou Andreas-Salom�. IN: FREUD 1997B (s. 33-70).

1974a [1906-13] Uddrag af Freuds breve til Carl Gustav Jung. IN: FREUD 1997A (s. 189-295). Et antal af disse breve samt et antal andre af Freuds breve til Jung IN: ABRAHAMOWITZ 1988.

1985c [1887-1904] Uddrag af Freuds breve til Wilhelm Fliess. IN: FREUD 1997A (s. 79-188).

1989a [1871-81] Uddrag af Freuds breve til Eduard Silberstein. IN: FREUD 1997A (s. 9-15).

1993e [1908-39] Uddrag af Freuds breve til Ernest Jones. IN: FREUD 1997B (s. 163-261).

 

Bibliografi 2

Seneste danske udgaver og oplagBibliografi 2: Seneste danske udgaver og oplagBibliografi 2: Seneste danske udgaver og oplag

 

ABRAHAMOWITZ, FINN

1988 Klodernes kollision. Freud og Jung belyst ved deres breve. K�benhavn: Hans Reitzels Forlag. Indeholder uddrag af Freud 1974a. Oversat af Beate og Henrik Lange.

 

ANDKJ�R OLSEN, OLE; BRAAD THOMSEN, CHRISTIAN; PETERSEN, BENTE (red.)

2006 Fokus p� Freud. K�benhavn: Hans Reitzels Forlag. Indeholder ud over genoptrykte tekster og tekstuddrag desuden for f�rste gang p� dansk Freud 1909c, 1910e og uddrag af 1927a. Oversat af Ole Andkj�r Olsen, Christian Braad Thomsen og Hanne Paludan-M�ller.

 

BERTRAM, HENNING; BORNEDAL, PETER m.fl. (red.)

1986 Tid Skrift For Kultur- og Tekstanalyse, nr. 6. K�benhavn: Eget forlag. Indeholder Freud 1940e. Oversat af Frederik Stjernfeldt.


DELAY, JEAN-CHRISTIAN; HOLST, ELISABET (red.)

2006 En Fandens bestilling. K�benhavn: Bogforlaget Frydenlund. Indeholder Freud 1924c. Oversat af Inger Blaabjerg, Jane Byk�r, Jean-Christian Delay, Elisabet Holst og Ulla �stergaard.

 

DINES JOHANSEN, J�RGEN (red.)

1977 Psykoanalyse, litteratur, tekstteori 1. K�benhavn: Borgen. Indeholder Freud 1908e og 1913f. Oversat af Torben Ditlevsen.

 

EINSTEIN, ALBERT; FREUD, SIGMUND

2003 Hvorfor krig. En brevveksling. K�benhavn: Bazar Forlag. Med forord af Paulo Coelho og et essay af Isaac Asimov. Indeholder Freud 1933b. Oversat af Mogens Wenzel Andreasen.

 

FREUD, SIGMUND

1961 Totem og Tabu. - En dj�vleneurose fra det 17. �rhundrede. - En illusions fremtid. K�benhavn: Hans Reitzels Forlag. Med forord af Poul M. F�rgeman. Indeholder Freud 1923d (samt Freud 1912-13a og 1927c, der begge er genudgivet senere). Oversat af Mogens Boisen.

1969 Manden Moses og l�ren om �n Gud. K�benhavn: Steen Hasselbalchs Forlag. Introduktion ved Morten Bredsdorff. Indeholder uddrag af Freud 1939a. Oversat af Morten Bredsdorff.

1980 Udkast til en videnskabelig psykologi. K�benhavn: Hans Reitzels Forlag. Udgivet af Lars Andersen, Peter V. Anderson, Arne Svane Frei, �ge Haugland, Helle Jensen og Michael May; efterskrift af �ge Haugland. Indeholder Freud 1950c. Oversat af udgiverne.

1983A Metapsykologi 1. 2. udgave. K�benhavn: Hans Reitzels Forlag. Udgivet af Ole Andkj�r Olsen, B�rge Kj�r og Simo K�ppe. Indeholder Freud 1911b, 1912g, 1914c, 1915c, 1915d, 1915e, 1916-17f og 1916-17g. Oversat af udgiverne.

1983B Metapsykologi 2. 2. udgave. K�benhavn: Hans Reitzels Forlag. Udgivet af Ole Andkj�r Olsen, B�rge Kj�r og Simo K�ppe. Indeholder Freud 1920g, 1921c, 1923b, 1925a og 1925h. Oversat af udgiverne.

1983C Lille Hans. Analyse af en fem�rig drengs fobi. K�benhavn: Hans Reitzels Forlag (desuden udgivet i Gyldendals Bogklubber, 1992). Udgivet af Ole Andkj�r Olsen og Simo K�ppe. Indeholder Freud 1909b. Oversat af Esther Andkj�r Jensen i samarbejde med udgiverne.

1983D Totem og tabu. 2. udgave. K�benhavn: Hans Reitzels Forlag. Med forord af Poul M. F�rgeman. Indeholder Freud 1912-13a. Oversat af Mogens Boisen.

1984A Dora. Brudstykke af en hysterianalyse. K�benhavn: Hans Reitzels Forlag (desuden udgivet i Gyldendals Bogklubber, 1992). Udgivet af Ole Andkj�r Olsen og Simo K�ppe. Indeholder Freud 1905e. Oversat af Lars Arild i samarbejde med udgiverne.


1984B Ulvemanden. Af en infantil neuroses historie. K�benhavn: Hans Reitzels Forlag (desuden udgivet i Gyldendals Bogklubber, 1992). Udgivet af Ole Andkj�r Olsen og Simo K�ppe. Indeholder Freud 1918b. Oversat af Lars Andersen og Hanne Gesang  i samarbejde med udgiverne.

1985 Afhandlinger om seksualteori. K�benhavn: Hans Reitzels Forlag. Udgivet af Ole Andkj�r Olsen og Simo K�ppe. Indeholder Freud 1905d, 1908c, 1916-17e, 1923e, 1924d, 1925j, 1931b og 1940c. Oversat af Lars Andersen, Hanne Gesang og Otto Pedersen i samarbejde med udgiverne.

1988 Dr�mmetydning I-II. 4. udgave. K�benhavn: Hans Reitzels Forlag. Forord af Mogens Boisen. Indeholder Freud 1900a. Oversat af Mogens Boisen med faglig revision af Lone Spanheimer.

1990A Schreber. Psykoanalytiske bem�rkninger om et selvbiografisk beskrevet tilf�lde af paranoia (dementia paranoides). K�benhavn: Hans Reitzels Forlag (desuden udgivet i Gyldendals Bogklubber, 1992). Udgivet af Ole Andkj�r Olsen og Simo K�ppe. Indeholder Freud 1911c. Oversat af Steffen J�rgensen i samarbejde med udgiverne.

1990B Leonardo - en barndomserindring hos Leonardo da Vinci. K�benhavn: Hans Reitzels Forlag. Med redaktionel indledning af Peter Thielst og efterord af Henrik Wivel. Indeholder Freud 1910c. Oversat af Georg Rona.

1990C K�rlighedslivets psykologi. - En illusions fremtid.  2. udgave (de to tekster var tidligere trykt i hver sit tekstudvalg). K�benhavn: Hans Reitzels Forlag. Indeholder Freud 1910h, 1912d, 1918a og 1927c. Oversat af Mogens Boisen.

1991 Rottemanden. Bem�rkninger om et tilf�lde af tvangsneurose. K�benhavn: Hans Reitzels Forlag (desuden udgivet i Gyldendals Bogklubber, 1992). Udgivet af Ole Andkj�r Olsen og Simo K�ppe. Indeholder Freud 1909d og 1955a. Oversat Otto Pedersen i samarbejde med udgiverne.

1992A Afhandlinger om behandlingsteknik. K�benhavn: Hans Reitzels Forlag. Udgivet af Ole Andkj�r Olsen og Simo K�ppe. Indeholder Freud 1890a, 1904a, 1905a, 1910d, 1910k, 1911e, 1912b, 1912e, 1913c, 1914a, 1914g, 1915a, 1919a, 1920b, 1937c og 1937d. Oversat af Harry Stokholm med revisioner af udgiverne.

1992B Om psykoanalyse. - Om dr�mmen. 3. udgave, 3. oplag. K�benhavn: Hans Reitzels Forlag. Indeholder Freud 1901a og 1910a. Oversat af Otto Gelsted.

1993 Hverdagslivets psykopatologi. 2. udgave. K�benhavn: Hans Reitzels Forlag. Oversat af Mogens Boisen. Indeholder Freud 1901b.

1997A K�restebreve og anden korrespondance. Freuds breve bind 1. �rhus: Klim. Udvalgt og kommenteret af Christian Braad Thomsen. Indeholder uddrag af Freud 1960a, 1974a, 1985c og 1989a. Oversat af Rolf Reitan.

1997B Breve til den hemmelige komit� og anden korrespondance. Freuds breve bind 2. �rhus: Klim. Udvalgt og kommenteret af Christian Braad Thomsen. Indeholder uddrag af Freud 1960a, 1965a, 1966a, 1993e m.fl. Oversat af Rolf Reitan og Christian Braad Thomsen.

1998 Det uhyggelige. K�benhavn: R�vens Sorte Bibliotek. Med forord og efterskrifter af Nils Otto Steen og Steen Visholm. Indeholder Freud 1919h. Oversat af Hans Christian Fink.

1999 Kulturens byrde. 3. udgave. K�benhavn: Hans Reitzels Forlag. Forord af Christian Braad Thomsen. Indeholder Freud 1930a. Oversat af Conrad Raun.


2001 Psykoanalysen i grundtr�k. 4. oplag. K�benhavn: Det lille Forlag. Indledning ved Bj�rn Nake. Indeholder Freud 1917a og 1940a. Oversat af Bj�rn Nake og Peter Thielst.

2004 Psykoanalyse. Samlede forel�sninger. 4. udgave (blev oprindelig udgivet som to separate bind forel�sninger). K�benhavn: Hans Reitzels Forlag. Indeholder Freud 1916-17a og 1933a. Oversat af Mogens Boisen med faglig revision af Lone Spanheimer.

 

MASSON, JEFFREY MOUSSAIEFF

1984 Angrebet p� sandheden. K�benhavn: Fremad. Indeholder Freud 1896c. Oversat (fra den engelske overs�ttelse) af Arne Herl�v Petersen.

 

Det Danske Sigmund Freud Selskab
co. Psykoanalytisk Klinik
Kl�verbladsgade 18, 2500 Valby
 

webmaster: bp