Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

Vedt�gter

Kalender 2007-8
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans v�rk
medlemsside
Links
Om os

Vedt�gter for Det Danske Sigmund Freud Selskab

 

Navn og hjemsted

�1.

         Stk.1. Foreningens navn er ’Det Danske Sigmund Freud Selskab’.

         Stk.2. Foreningens hjemsted er L�ngangstr�de 37B, 4.th. 1468 K�benhavn K.

Form�l

�2

         .Stk.1. Foreningens form�l er at give medlemmerne lejlighed til at arbejde med psykoanalytiske tanker p� grundlag af  Sigmund Freuds teorier, set i lyset af eftertidens viden.

         Stk. 2. Dette form�l s�ges realiseret gennem m�der og studiekredse for foreningens medlemmer. Foreningen kan desuden drive udadrettet oplysningsvirksomhed.

Medlemmer

�3.

         Stk.1. Optagelse i foreningen sker efter skriftlig ans�gning til bestyrelsen. N�gter bestyrelsen optagelse, kan sagen rejses p� en ordin�r generalforsamling, som tr�ffer endelig afg�relse med almindelig stemmeflertal.

         Stk.2. Indmeldelse er gyldig fra begyndelsen af et kvartal.

         Stk.3. Udmeldelse kan kun ske skriftligt og kun med en m�neds varsel til udgangen af et kvartal.

         Ved genindmeldelse afg�r bestyrelsen, om proceduren i � 3, stk. 1 skal f�lges.

�4.

         Stk.1. Som �resmedlem kan optages enhver, som efter forslag fra bestyrelsen godkendes hertil af en ordin�r generalforsamling med 2/3 flertal.

         Stk.2. �resmedlemmer er kontingentfri.

 

�5.

         Stk.1. Forenings�ret l�ber fra 1.5. til 30.4.

         Stk.2. Regnskabs- og budget�ret f�lger kalender�ret.

 

�6

         Stk.1. Ethvert medlem kan ekskluderes, hvis en ordin�r generalforsamling med almindelig stemmeflerhed godkender et motiveret forslag herom fra bestyrelsen.

 Generalforsamling

�7.

         Stk.1. Foreningens h�jeste myndighed er generalforsamlingen.

         Stk.2. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

         Stk.3. Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagt kan udstedes til navngivne medlemmer, dog h�jst to fuldmagter pr. fremm�dt medlem.

         Stk.4 En generalforsamling er lovligt indvarslet, n�r der til samtlige medlemmer er afsendt en skriftlig indkaldelse pr. post eller email med angivelse af dagsorden, mindst tre uger f�r generalforsamlingen finder sted.

         Stk.5. Sammenslutning med andre foreninger og selskaber, nationale som internationale, skal godkendes af en generalforsamling.


�8.

         Stk.1. Ordin�r generalforsamling afholdes hvert �r i april m�ned.

         Stk.2. Dagsorden for den ordin�re generalforsamling skal indeholde punkterne:

1.        Valg af dirigent.

2.        Beretning fra bestyrelsen.

3.        Afl�ggelse af regnskab for det afsluttede regnskabs�r.

4.        a.  Godkendelse af justeret budget for det igangv�rende regnskabs�r

b. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabs�r, herunder fasts�ttelse af kontingent.

5.        Valg til bestyrelsen samt valg af en revisor.

6.        Mulige forslag til beslutning.

7.        Eventuelt.

         Stk. 3. Forslag til dagsordenens pkt.6 skal v�re bestyrelsen i h�nde senest 8 dage inden generalforsamlingen

 

�9.

         Stk.1. Ekstraordin�r generalforsamling indkaldes af bestyrelsen.

         Stk.2. Ekstraordin�r generalforsamling skal indkaldes, s�fremt mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt frems�tter beg�ring herom med forslag til dagsorden.  M.h.t. tidsfrister g�lder samme regler som for ordin�r generalforsamling.

 Kontingent

�10.

         Stk.1. Kontingentet fasts�ttes p� den ordin�re generalforsamling. Samtidigt tr�ffes beslutning om, hvordan kontingentet skal opkr�ves.

 

�11.

         Stk.1. Bestyrelsen kan bevilge midlertidigt kontingentneds�ttelse til enkelte medlemmer. Det sker efter begrundet ans�gning i tilf�lde, hvor �konomiske eller andre s�rlige forhold taler derfor.

         Stk.2. Bestyrelsens beslutning kan indbringes for en generalforsamling.

 

Bestyrelsen

�12.

         Stk.1. Bestyrelsen varetager foreningens drift.

         Stk.2. Bestyrelsen best�r af formand og 4 medlemmer valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig efterf�lgende med formand, kasserer og sekret�r.

         Stk.3. Bestyrelsen tr�ffer sine beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.

         Stk.4. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

         Stk.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, s�fremt tre af dens medlemmer er tilstede.

      Stk.6. Generalforsamlingen kan efter behov v�lge 1-2 suppleanter til bestyrelsen for en �t�rig funktionsperiode. Suppleanterne har ret, men ikke pligt til at deltage i bestyrelsesm�derne, dog uden stemmeret. Hvis et bestyrelsesmedlem g�r af midt i et forenings�r, kan en suppleant indtr�de i dennes sted indtil n�ste generalforsamling.

 

�13.

         Stk.1. Bestyrelsesm�de kan afholdes, n�r der indkaldes dertil. Indkaldelse kan foretages af formanden eller to bestyrelsesmedlemmer.

         Stk.2. Indkaldelse kan ske med to dages varsel.

         Stk.3. Bestyrelsesm�der kan dog altid med dags varsel afholdes i tilknytning til medlemsm�der.

 

�14.

         Stk.1. Hvert bestyrelsesmedlem har en funktionsperiode p� 5 �r, s�ledes at �t bestyrelsesmedlem afg�r hvert �r.

         Stk.2. Hvis et bestyrelsesmedlem oph�rer med sit hverv i l�bet af et forenings�r, kan bestyrelsen supplere sig selv ind til n�ste ordin�re generalforsamling, hvor nyt valg finder sted for resten af den p�g�ldende funktionsperiode

         Stk.3. Genvalg kan finde sted til alle poster.

 

�15.

         Stk.1. Bortset fra de opgaver, som naturligt h�rer under de forskellige bestyrelsesposter, fordeler bestyrelsen selv opgaverne imellem sig.

 

�16.

         Stk.1. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.

 


Aktiviteter

�17.

         Stk.1. Bestyrelsen planl�gger selskabets aktiviteter inden for de rammer, generalforsamlingen og lovene angiver.

 

�18.

         Stk.1. Medlemsm�der finder sted indenfor de rammer, generalforsamlingen har bestemt med hensyn til m�dedag, m�dehyppighed og s�sonl�ngde.

 

�19.

         Stk.1. Ethvert medlem af selskabet har ret til at deltage i selskabets m�der og andre aktiviteter. Der kan dog forekomme aktiviteter, som f.eks. studiekredse, hvor deltagertallet vil v�re begr�nset.

         Stk.2. Desuden kan de g�ster, som bestyrelsen inviterer, deltage. G�sterne skal v�re navngivne personer eller definerede ved en bestemt tilh�righed.

         Stk.3. Ethvert medlem af selskabet kan foresl� bestyrelsen at invitere g�ster.

         Stk.4. Bestyrelsen kan fasts�tte et g�stekontingent.

 

Lov�ndringer

�20.

         Stk.1. �ndringer i lovene kan kun ske efter forslag fra bestyrelsen eller det antal medlemmer, som er kvalificeret til at beg�re ekstraordin�r generalforsamling indkaldt.

         Stk.2. �ndringer kan kun vedtages p� en ordin�r generalforsamling, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er repr�senterede, og kun n�r 2/3 af de repr�senterede stemmer for.

         Stk.3. Hvis halvdelen af medlemmerne ikke er repr�senterede stemmes der om forslaget til �ndring af lovene. Dersom 2/3 af de repr�senterede stemmer for forslaget, udsendes det sammen med referat af generalforsamlingen og tr�der i kraft, med mindre 1/6 af medlemmerne er kommet med skriftlig indsigelse til formanden for bestyrelsen inden for en frist af 30 dage fra udsendelsen af referatet.

 

�21

         Stk.1. Foreningen kan kun oph�ves, s�fremt forslag herom vedtages ved almindelig stemmeflerhed p� to p� hinanden f�lgende  generalforsamlinger, hvor mindst � af medlemmerne er repr�senterede.

         Stk.2. Der skal mellem de to generalforsamlinger heng� mindst tre og h�jst 6 m�neder. Bestyrelsen skal uden yderligere opfordring indkalde til den anden generalforsamling.

         Stk.3. Ved selskabets oph�velse tr�ffer generalforsamlingen bestemmelse om, hvordan der skal disponeres med hensyn til selskabets midler. De skal s� vidt muligt komme et ligeartet form�l til gode.

 

 

**************************

 S�ledes vedtaget p� den ordin�re generalforsamling

April 2006

Det Danske Sigmund Freud Selskab
L�ngangstr�de 37 B, 4.th.
DK-1468 K�benhavn K
 

webmaster: bp