Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs hjemmeside

s�son 2010-11. Freudselskabet fylder 35 �r

Kalender for s�son 2011-12
tidl. foredrag
Tekster
Freud og hans v�rk
Links
Om os

Foredragss�sonen 2010-11
 
Velkommen til Det Danske Sigmund Freud Selskabs 36. s�son 
Efter�ret 2010
 Dato  Foredrag

28.09

Psykoanalytiker Ren� Rasmussen holder foredraget Psykoanalysen i evalueringens tidsalder, og skriver herom:  Fremtr�dende terapeutiske grupper fors�ger i samarbejde med den farmaceutiske industri at tilsides�tte det ubevidste, samtidig med at det sker en overdreven ud-skrivning af medicin og sygeligg�relse inden for psykiatrien. Dette fremmes af DSM IV. Det er en af de udfordringer, som psykoanalysen st�r over for i dag. Evidensbegrebet, der er knyttet til en s�dan forst�else, h�nger sammen med vores tids evaluering. Sidstn�vnte udg�r m�ske en endnu st�rre udfordring for psyko-analysen, for s� vidt den synes at kv�le subjektet overalt, hvor den vinder frem.

12.10 Psykolog Heidi Rose fort�ller om psykoanalytisk psykoterapi med b�rn og ungeForedraget tager afs�t i L. Gr�nbaums definition af b�rneterapi (Matrix 16, 1999/00): "Ved Psykoanalytisk psykoterapi med b�rn og unge forst�s den s�rlige dialog mellem terapeut og barn, som s�ttes i bev�gelse som f�lge af a) terapeutens etablering af et terapeutisk milj�, hvori et overf�ringsforhold kan udvikles og forankres, og b) anvendelsen af en terapeutisk intervention, hvormed terapeuten formidler sin forst�else til barnet af, hvad det her og nu (i handling, leg, holdning og verbalt) bringer ind i relationen."
HR vil pr�sentere v�sentlige teoretiske og metodiske overvejelser vedr. b�rneterapi, kort afgr�nse feltet ift. ikke-psykoanalytiske terapier med b�rn og unge (legeterapi og adf�rdsterapi) samt dr�fte forskelle p� arbejdet med b�rn og voksne i psykoanalytisk psykoterapi, herunder arbejde og samarbejde med for�ldre og de s�rlige vanskeligheder man m�der i arbejdet som b�rneterapeut.     
26.10.

Psykolog og psykoanalytiker Bente Petersen fort�ller om diagnosen multipel personlighed, eller DID, som den ogs� betegnes i DSM-IV, illustreret gennem filmmanuskriptet I SYV SIND, om en psykiatrisk patient med mange personligheder, som hun har skrevet sammen med Chr. Braad Thomsen

02.11. Bestyrelsesm�de                                                                                                      

09.11

Foredrag v. sociolog Morten Ditlevsen, som "vil diskutere psykoanalysens relevans i dag, i form af dels sp�rgsm�let om p� hvilken m�de psykoanalytiske begreber og forst�elser kan bidrage til en forst�else af vores samtid og de (m�ske nye) symptomer, der tales om i dag, og dels sp�rgsm�let om hvorfor den psykoanalytiske praksis stadig findes.

De m�ske nye symptomer kan v�re det at mange i dag siger, at de ikke har lyst til noget eller at de ikke ved hvad de vil med deres liv, eller det kan v�re det obsk�ne over-jegs dominans, der antageligt ikke l�ngere handler om forbud, men om et p�bud om at vi skal nyde.

Sp�rgsm�let om relevansen af den psykoanalytiske praksis ang�r blandt andet sp�rgsm�let om psykoanalytikerens dannelse, som var en af de mange grunde til Lacans opg�r med IPA." 

23.11
Psykolog Charlotte Simonsen holder foredraget Intersubjektivitetsbegrebet i psykoanalysen.

. Foredraget tager afs�t i en diskussion af det s�kaldte ”intersubjektivistiske fremst�dmed Renik som repr�sentant. Med filosof og psykoanalytiker Cavell s�ges det begrundet, at dette fremst�d kommer for skade at isolere psykoanalysens to subjekter og derved blot st� tilbage med subjektivitet - og netop ikke intersubjektivitet. Der argumenters for, at den klassiske psykoanalyse med sine begreber om det ubevidste og drift udg�r grunden for et egentligt intersubjektivitetsbegeb, som finder nuancering og udvikling i den franske psykoanalyses Lacan, Laplanche og Green.


07.12

Pga. mandefald er �rets juleafslutning aflyst. Vi anbefaler i stedet et arrangement i Filmhuset, som viser Det gr�nne v�relse med indledning af Christian Braad Thomsen, som serverer r�dvin efter filmen. Se mere her:

http://www.dfi.dk/Filmhuset/Cinemateket/Film.aspx?filmID=v1011987

For�ret 2011
 Dato Foredrag
01.02 Foredrag om psykodynamisk supervision af cand. psych. Benedicte Schilling, hvori hun vil fort�lle om den psykodynamiske supervision i et historisk og nutidigt  perspektiv som professionel approach for professionsudviklng. Supervision har som selvst�ndig fagdisciplin udviklet sig betydeligt gennem de sidste 120 �r, og den psykodynamiske supervision har spillet en stor rolle i denne udvikling. At kunne modtage, give og ikke mindst l�re andre at modtage og give supervision er blevet et centralt arbejdsfelt for langt de fleste, som arbejder i det psykoterapeutiske professionsomr�de.
     Benedicte vil pr�sentere og reflektere over den psykodynamiske supervision og de s�rkender, som er for netop denne tilgang i form af positioneringer, fokusfelter, indholdsmark�rer, tilgang til l�ring og hvad, der betinger professionel l�ring, samt hvordan vi unders�ger, om l�ring har fundet sted. Herefter vil vi sammen reflektere over, hvorledes denne tilgang bem�rker sig i forhold til andre supervisionstraditioner og er nyttig for os i vores eget supervisionsarbejde eller l�ringsproces som psykoterapeuter.
15.02

 vinterferie

01.03     

 

Psykolog Birgitte Brun holder foredrag om M�dre der uds�tter deres b�rn for alvorligt omsorgssvigt, hvilket ogs� er titlen p� hendes seneste bog, som udkom p� Dansk Psykologisk forlag 2009. Se bogen her 

08.03.Bestyrelsesm�de                                                                                                        

15.03

For�ldre, der ofrer deres b�rn. Et litter�rt foredrag af cand.scient. Bj�rn Larsen. med eksempler fra Shakespeares tragedier, David Lynch’s film og folkeeventyr.                   

Absurd at sl� ihjel af k�rlighed”, Desdemoda i ”Othello”. In the darkness of future Past”, d�monen Bob i “Twin peaks”.  

Centrum i foredraget vil v�re Freuds lille tekst fra 1913: Das Motiv Der K�stchenwahl , hvor Freud sammenholder de to Shakespeare dramaer K�bmanden i Venedig og Kong Lear.                                                                   

29.03

Lektor i dansk litteratur Marianne Stidsen holder foredrag om identitetsdannelsen i moderne litteratur. vI foredraget vil lMS, dels sp�rge til, hvad der er blevet af den tidligere s� vitale forbindelse og udveksling mellem litteratur(kritik) og psykologi, dels vil hun pege p�, hvordan nyere identitetsteori kan v�re en vigtig n�gle til afd�kning af nogle betydningsfulde tematiske lag i den nyere og nyeste litteratur. Det litter�re hovedeksempel vil her v�re tredje del af Jakob Ejersbos Afrika-trilogi, romanen Liberty, der udkom i 2009. Endelig vil Marianne Stidsen pege p� n�dvendigheden af at im�deg� den udpr�get konstruktivistiske identitetsteori, som har huseret p� de humanistiske studier (herunder de �stetiske fag) de seneste 10-15 �r, med en mere kompleks identitetsteori med grundlag i den klassiske, humanistiske psykologi (f�rst og fremmest Erik Eriksons).

19.04.

 Generalforsamling og s�sonafslutning     

 07.05.  

 19.06. 

 Freudmiddag                        

 Sommerst�vne med brunch kl. 11. Hos Bente Petersen, Kl�verbladsgade 18, Valby             

                                                                                      

Alle m�der finder sted kl 19:30 - 21:30 i selskabets lokaler, L�ngangstr�de 37B, 4th, K�benhavn K.

G�stetilmelding:

Bem�rk, at ikke-medlemmer er velkomne til at komme til m�derne for kr 70,- pr. gang (studerende 40,- ved forevisning af studiekort), for juleafslutningen dog kr.120 - (studerende 90,-). Tilmelding n�dvendig:

G�ster bedes af hensyn til den begr�nsede plads i selskabets lokaler tilmelde sig arrangementerne p� tlf. 6130 8007 eller p� email: [email protected]

Vel m�dt.


Med venlig hilsen
Bente Petersen, formand

Det Danske Sigmund Freud Selskab
L�ngangstr�de 37 B, 4.th.
DK-1468 K�benhavn K
 

webmaster: bp